Polityka prywatnościAdministratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem niniejszej strony internetowej – mistrzowiemagii.pl, jest Mistrzowie Magii Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu, pod adresem: ul. Bóżnicza 15 lok. 6, 61-751 Poznań, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0001078731, posiadającej nr NIP 7831894570, kapitał zakładowy 5.000 zł, adres poczty elektronicznej (email): manager@mistrzowiemagii.pl, dalej “Administratorem”.

Dane osobowe gromadzone przez Administratora za pośrednictwem niniejszej strony internetowej, są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane dalej RODO oraz ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r.

1. Administrator przetwarza dane osobowe za pośrednictwem strony mistrzowiemagii.pl w przypadku skorzystania przez użytkownika z formularza kontaktowego. Dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO jako prawnie usprawiedliwiony interes Administratora. Administrator przetwarza następujące kategorie danych osobowych użytkownika:
– Imię i nazwisko,
– Adres e-mail,
– Inne dane ujawnione w formularzu kontaktowym na stronie internetowejPrzetwarzanie danych osobowych, podanych w formularzu bądź jest niezbędne w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów, związanych z udzieleniem odpowiedzi na zapytania czy rozpoczęciem współpracy (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

2. W czasie korzystania z niniejszej strony internetowej, mogą być pobierane ponadto dodatkowe informacje, w tym adres IP przypisany do komputera użytkownika, zewnętrzny adres IP dostawcy Internetu, nazwa domeny, rodzaj przeglądarki, czas dostępu oraz typ systemu operacyjnego.

3. Podczas korzystania ze strony, mogą być gromadzone także dane nawigacyjne użytkownika, informacje o linkach oraz odnośnikach, w które klikają użytkownicy oraz innych czynnościach podejmowanych na niniejszej stronie internetowej. Podstawą prawną dokonywania takich czynności jest prawnie uzasadniony interes Administratora, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO, który polega na ułatwieniu użytkownikom korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną oraz na poprawie funkcjonalności tych usług.

4. Niniejsza strona internetowa nie prowadzi profilowania w rozumieniu RODO.

5. Administrator dokłada wszelkiej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są:
a) przetwarzane zgodnie z prawem,
b) zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami,
c) merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w których dane są przetwarzane, a także przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, przez okres nie dłuższy niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.

6. Dane osobowe użytkowników przechowywane są przez Administratora w przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest wykonanie umowy, tak długo, jak jest to niezbędne do wykonania umowy, a po tym czasie przez okres odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń. Jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi 6 lat, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, przez okres 3 lat. W przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest zgoda, Administrator przechowuje dane osobowe użytkowników do momentu wycofania zgody.

7. Dane osobowe użytkowników przekazywane są dostawcom usług, z których korzysta Administrator w związku z prowadzeniem niniejszej strony internetowej. Dostawcy usług, którym przekazywane są dane osobowe, w zależności od uzgodnień umownych i okoliczności, albo podlegają poleceniom Administratora co do celów i sposobów przetwarzania tych danych, jako podmioty przetwarzające albo samodzielnie określają cele i sposoby ich przetwarzania, jako odrębni administratorzy.

8. Dane osobowe użytkowników są przechowywane wyłącznie na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG).

9. Podmiot danych ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, a także ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
Realizacja praw osób, których dane dotyczą, możliwa jest w oparciu o wymienione poniżej podstawy prawne:
– Dostęp do danych – art. 15 RODO
– Sprostowanie danych – art. 16 RODO.
– Usunięcie danych (tzw. prawo do bycia zapomnianym) – art. 17 RODO.
– Ograniczenie przetwarzania – art. 18 RODO.
– Przeniesienie danych – art. 20 RODO.
– Sprzeciw – art. 21 RODO
– Cofnięcie zgody – art. 7 ust. 3 RODO.

Realizacja powyższych uprawnień jest możliwa poprzez e- mail, kierowaną na adres: manager@mistrzowiemagii.pl, bądź korespondencję listowną, przesyłaną na adres siedziby Administratora. W sytuacji wystąpienia przez użytkownika z uprawnieniem wynikającym z powyższych praw, Administrator spełnia żądanie albo odmawia jego spełnienia niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu miesiąca po jego otrzymaniu.

Jeżeli, z uwagi na skomplikowany charakter złożonego żądania, bądź liczbę żądań, skierowanych do Administratora, Administrator nie będzie w stanie spełnić żądania w terminie miesiąca od dnia jego otrzymania, spełni żądanie w ciągu kolejnych dwóch miesięcy, po uprzednim poinformowaniu o tym fakcie użytkownika, w terminie miesiąca od dnia otrzymania żądania.

10. W przypadku stwierdzenia, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO osoba, której dane dotyczą, ma prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

11. Administrator oświadcza, iż stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne do zapewnienia ochrony przetwarzanych danych, które są adekwatne do zagrożeń i kategorii danych objętych ochroną. Administrator przede wszystkim zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem podmiotom nieuprawnionym, ich odebraniem przez osoby nieuprawnione lub przetwarzaniem z naruszeniem przepisów, ale i zmianą, utratą, uszkodzeniem lub/oraz zniszczeniem.

12. Administrator udostępnia odpowiednie środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione, danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną.

13. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Polityką prywatności stosuje się odpowiednio przepisy RODO oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

14. Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w niniejszej polityce prywatności, na które może wpłynąć rozwój technologii internetowej, ewentualne zmiany prawa w zakresie ochrony danych osobowych oraz rozwój naszego serwisu internetowego. Administrator poinformuje użytkowników o wszelkich zmianach w sposób widoczny i zrozumiały. W serwisie mogą pojawiać się linki do innych stron internetowych, zwłaszcza w artykułach, wiadomościach oraz w postaci obrazków. Takie strony internetowe nie są w żaden sposób nadzorowane przez serwis Administratora. Strony te, mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności oraz regulaminy, z którymi Administrator zaleca się zapoznać.

 

Informacja nt. plików „Cookies”

1. Administrator na niniejszej stronie używa plików „Cookies”.

2. Zainstalowanie plików „Cookies” jest konieczne dla prawidłowego świadczenia usług na niniejszej Stronie internetowej. W plikach „cookies” znajdują się informacje, które są niezbędne dla prawidłowego funkcjonowania strony. Ponadto, dają one możliwość opracowywania ogólnych statystyk odwiedzin strony internetowej Administratora.

3. Na niniejszej stronie stosuje się seryjne oraz stałe pliki „Cookies”. Seryjne, to pliki tymczasowe, które są przechowywane na urządzeniu końcowym użytkownika do momentu opuszczenia strony. Stałe pliki „Cookies” są przechowywane przez określony czas w urządzeniu końcowym użytkownika w parametrach plików „Cookies” lub do czasu ich usunięcia przez użytkownika.

4. Własne pliki „Cookies” Administratora są wykorzystywane do lepszego poznania interakcji użytkownika z treściami umieszczonymi na stronie.

5. Administrator wykorzystuje własne pliki „Cookies” w celu lepszego poznania sposobu interakcji użytkownika w zakresie zawartości strony. W plikach „Cookies” gromadzone są informacje o sposobie korzystania ze strony internetowej przez użytkownika, o stronie z jakiej został przekierowany do strony internetowej Administratora, czasie wizyty na stronie oraz liczbie jej odwiedzin. Informacje te nie rejestrują konkretnych danych osobowych użytkownika, lecz służą do opracowania statystyk korzystania ze strony.

6. Użytkownik jest uprawniony do decydowania w zakresie dostępu plików „Cookies” do swojego komputera, poprzez ich uprzedni wybór w oknie swojej przeglądarki. Dokładne informacje nt. możliwości oraz sposobów obsługi plików „Cookies” znajdują się w ustawieniach przeglądarki internetowej.

 

Polityka Prywatności

Zgodnie z art. 13 ust 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) ( Dz. Urz. UE L z 04.05.2016 r, Nr 119, s. 1) zwanego dalej „RODO”, niniejszym informujemy, iż:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Mistrzowie Magii Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu. Z Administratorem można się kontaktować pisemnie za pomocą poczty tradycyjnej pod adresem: Bóżnicza 15 lok. 6, 61-751 Poznań, poprzez email: manager@mistrzowiemagii.pl. Administrator nie wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

1. Informacje nt. wymogu/dobrowolności podania danych oraz konsekwencji ich nie podania
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz jeżeli nie poda nam Pani/Pan danych osobowych, które uznamy za konieczne, wówczas nie będziemy mogli podjąć działań na Pani/Pana żądanie, zawrzeć z Panią/Panem umowy, świadczyć na Pani/Pana rzecz naszych usług, przesłać zamówionej informacji handlowej lub prowadzić z Panią/Panem korespondencji – bez podania danych osobowych nie będzie możliwa realizacja tych celów. Podanie danych niezbędnych do wystawienia faktury jest obowiązkiem ustawowym i wynika z ustawy o podatku od towarów i usług. W przypadku, gdy jest Pani/Pan Pełnomocnikiem, podanie danych osobowych było dobrowolne, ale niezbędne do zawarcia i wykonania umowy łączącej nas z klientem, którego Pani/Pan reprezentuje.

2. Podstawa prawna oraz cele przetwarzania danych osobowych
Pani/Pana dane, a w przypadku osób prawnych bądź jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, dane osób uprawnionych do kontaktu, będą przetwarzane w celu:
a. zawarcia i realizacji umowy lub podejmowania innych działań na Pani/Pana żądanie przed zawarciem z nami umowy (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit b RODO),
b. dokonywania rozliczeń, w tym umożliwienia Pani/Panu dokonywania płatności za usługi drogą elektroniczną (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b i f RODO),
c. realizacji obowiązków podatkowych i księgowo-rachunkowych oraz innych obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, w tym wystawienia i przechowywania faktur (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit c RODO),
d. ewentualnego ustalenia lub dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit f RODO);
Jeżeli jest Pani/Pan Pełnomocnikiem lub osobą wyznaczoną do kontaktu, Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w związku z realizacją wyżej wymienionych celów, w ramach których występuje Pani/Pan w imieniu naszych klientów.

3. Informacja nt. odbiorców danych osobowych
a. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą tylko podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa, m.in. Krajowa Administracja Skarbowa lub inne organy państwowe. Pani/Pana dane osobowe będą również udostępniane bankom, w których Administrator posiada rachunki bankowe.
b. Pani/Pana dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Administratora np. dostawcom usług informatycznych, podmiotom świadczącym usługi księgowe, kadrowo-płacowe, prawne i doradcze i innym podmiotom przetwarzającym dane w celu określonym przez Administratora – przy czym takie podmioty przetwarzają dane wyłącznie na podstawie umowy z Administratorem.

4. Informacja nt. okresu przechowywania danych osobowych
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres realizacji umowy, a następnie:
a. dla celów podatkowych i rachunkowych – przez okres 5 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku,
b. dla celów ewentualnego ustalenia lub dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami – przez okres 3 lat od zakończenia współpracy/wykonania umowy, a w przypadku toczącego się postępowania do czasu jego prawomocnego zakończenia oraz do czasu przedawnienia roszczeń.

5. Informacja nt. praw osób, których dane dotyczą
W związku z przetwarzaniem danych osobowych posiada Pani/Pan prawo do:
– Dostępu do treści swoich danych osobowych,
– Otrzymania kopii danych osobowych,
– Sprostowania danych osobowych,
– Usunięcia danych osobowych,
– Ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
– Przenoszenia danych osobowych,
– Sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,
– Cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed jej cofnięciem – jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie udzielonej nam zgody,
– w przypadkach i na warunkach określonych w RODO. Prawa wymienione w pkt 1-8 powyżej można zrealizować poprzez kontakt z Administratorem.

6. Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego
Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzasadnione jest, że Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez Administratora niezgodnie z przepisami RODO.

7. Informacja nt. zautomatyzowanego podejmowania decyzji w tym o profilowaniu
Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym w formie profilowania.

8. Informacja nt. przekazywania danych osobowych do państw trzecich bądź organizacji międzynarodowych
Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do organizacji międzynarodowych oraz państw trzecich.